6 grudnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Nakłada ono nowe wymagania związane z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Jednym z nich jest obowiązek określenia stopnia wykorzystania tzw. resursu urządzenia, inaczej projektowanej żywotności eksploatacyjnej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

6) resurs ‒ parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Zgodnie z wytycznymi UDT dotyczącymi eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Eksploatujący powinien:

  • kontrolować na bieżąco stopień wykorzystania resursu urządzenia;

  • zapewnić poprawność ustalenia resursu dla eksploatowanych urządzeń, adekwatnego do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem;

  • podjąć działania, aby zapewnić nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu.

Ponadto dokumentacja dotycząca stopnia wykorzystania resursu urządzenia powinna zostać przedłożona inspektorowi najpóźniej w momencie przystąpienia do badania, a w przypadku braku lub niekompletnej dokumentacji inspektor odstępuje od wykonywania dalszych czynności oraz wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację UTB w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym.

Oferujemy Państwu usługi określania stopnia wykorzystania resursu dla urządzeń podlegających dozorowi UDT, a także przeprowadzanie przeglądów specjalnych w przypadku osiągnięcia przez nie projektowanej żywotności.